Η ΚοινΩφέλεια είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2017. Οι δράσεις της στηρίζονται στους κανόνες μίας δίκαιης και αλληλέγγυας οικονομίας υποστηρίζοντας την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.   Οι βασικές μας αρχές στηρίζουν

  • Την ανάπτυξη πολιτιστικού δικτύου στο χώρο των τεχνών και του πολιτισμού.
  •  Την παραγωγή, προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που προκύπτει από την ανεξάρτητη δημιουργία.
  •  Την ενημέρωση και υποστήριξη κοινωνικών ομάδων για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
  •  Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο.
  •  Τις δράσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης.
  •  Την εκπαιδευτική υποστήριξη κοινωνικά, μαθησιακά και οικονομικά ασθενών ομάδων.